Nhà thuốc gia truyền Đại Phú An Yên Bái đang có chương trình giới thiệu sản phẩm tại lễ hội Hoa Ban – Điện Biên.

Địa điểm: Tại lễ hội Hoa Ban, quảng trường 7/5 Thành phố Điện Biên.

Thời gian: từ ngày 16/3 đến 19/3/2018.