Đại diện:   Hoàng Hữu Luân
Địa chỉ:     Diêm Hải, Phường Phú Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: 0902 876 135 – 0903 649 136

Đại lý - Chi nhánh Đồng Hới Quảng Bình