Đại lý Đồng Hới Quảng Bình

Diêm Hải, Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình