Đại diện : Lương Đại Nghĩa
Địa chỉ : phố Cao Bình, HƯng Đạo, Thành phố Cao Bằng
Điện thoại :