Đại diện :     Hoàng Hữu Luân
Địa chỉ :       Diêm Hải, phường Phú Hải,Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại:   0902.876.135- 0903.649.136

Đại lý Đồng Hới Quảng Bình